News 光学检测与计量

设备特点:实时测量数据显示

                非接触式测量,不会造成元件表面损伤

                最高精度±0.1微米

                量程最大可达80㎜(光程)

                可同时测试测量多达31层厚度

                自动化程度高,通过机器视觉定位找到元件中心,定位精度高

                全中文软件界面,操作便捷

                软件自动甄别反射峰,一键式测量用途:自动无损测量单透镜中心厚度,镜头组每个透镜的厚度和空气间隔


...
发布时间: 2024-02-23 16:59:14
浏览次数:13
400-858-0888 北京市朝阳区,酒仙桥东路一号M7栋东五层 010-84569901